Quỹ Bitcoin sẽ tiếp tục nhân lên vào năm 2021

Trong nhiều năm nay, các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ đã chờ đợi một ETF Bitcoin được các cơ quan quản lý phê duyệt. Cho đến nay, đã có các ứng dụng được đưa ra bởi các đơn vị khác nhau, với mỗi đơn vị sẽ bị đóng cửa bởi SEC. Mặc dù sự […]