Vốn GSR để đầu tư vào tZERO với mức định giá 1,5 tỷ đô la

Lên đến 270 triệu đô la vốn chủ sở hữu tZERO (ở mức định giá sau tiền 1,5 tỷ đô la) 30 triệu đô la mua Mã thông báo bảo mật tZERO từ Overstock.com Lên đến $ 104,55 triệu cổ phiếu của công ty mẹ Overstock.com cổ phiếu phổ thông THÀNH PHỐ MUỐI LAKE, ngày […]